Bjergheden.dk

Biologisk bekæmpelse af  skadedyr

Produktoversigt

Diathoméjord stammer fra forstenede skelletter af encellede alger (kiselgur). Produktet indeholder ca. 96 % siliciumdioxid. (SiO2) og er fuldstændig ufarligt for mennesker og pattedyr. Sio2 er på den internationale liste som et godkendt direkte tilsætningsstof til fødevarer. Diathoméjord er et naturligt produkt uden nogen form for kemisk/syntetiske ingredienser.

Kisel-skadedyrsbekæmpelse er effektiv til bekæmpelse af alle kravlende arter under betegnelsen Insecta (insekter) og Arachnida (spindlere). Ud over at bekæmpe mider som kyllingemiden (dermanyssus gallinae), dræber den også fluer, lus, væglus, kakerlakker eller arter af Coleoptera (biller) så som Alphitobius.

Den fine, skarpslebne kiselsyrestøv klæber sig fast til insekterne og absorberer insekternes ydre voksoverflade. Dette medfører udtørring og til sidst død.

På grund af midlets biofysiske virkemåde er det effektivt mod insekter, der er resistente overfor insektgifte, og enhver udvikling af resistens overfor Kisel-skadedyrsbekæmpelse kan udelukkes.

KISEL-skadedyrsbekæmpelse

(Nasoia Vitripennis, Muscidifurax Zaraptor (Raptor), Spalangia Cameroni)

Bruges i stalde med dybstrøelse m.m.

Der findes mange snyltehvepsearter i naturen hvor de optræder som naturlige fjender for både stik- og stuefluen. De 3 arter vi har valgt at opformere til brug i staldene, vil også kunne findes naturligt i og omkring staldene. De kan ikke opformere sig  i så stor mængde at de kan holde stik- og stuefluerne nede, derfor er det nødvendigt med udsætning jævnligt for at få et godt resultat i bekæmpelsen.

De fleste af arterne af snyltehvepsene virker ved at lægge deres æg i fluepupper. Der udvikles snyltehvepselarver der så lever af indholdet i fluepuppen, og derfor udvikles der ingen levende flue af puppen, men der kommer levende snylehvepse ud i stedet for. Nogle fluepupper bruges af snyltehvepsen som fødekilde. Snyltehvepsen lever af den substans, som siver ud, når der stikkes hul på fluepuppen. I disse fluepupper kan der heller ikke udvikles levende fluer.

Nogle snyltehvepsearter lægger kun et æg i hver puppe, medens andre arter lægger flere æg i samme puppe. Nogle snyltehvepsearter foretrækker stikfluepupper og andre arter foretrækker stuefluepupper.

Vi opformerer 3 forskellige arter, der hver især lægger æg i fluepupper. Når vi pakker poserne til kunden bliver de forskellige arter blandet, så kunden modtager fluepupper med 3 forskellige arter snyltehvepselarver i.

Snyltehvepsen

(Ophyra Aenescens)

Til brug i stalde med spalter og gyllekanaler

Ophyra Aenescens kan opleves i naturen, og her blev den indfanget til opformering i laboratoriet. Der er således ikke ændret ved arten efter vi er begyndt at opformere den i stort antal. I naturen lever den i balance med andre arter, derfor er den ikke så synlig.

Miljøfluerne leveres i perforerede poser der indeholder både pupper og larver. De sendes til kunden så friske som muligt så udklækningen sker hvor der er brug for det, nemlig i stalden.

Miljøfluen virker ved at larverne forpupper sig og af pupperne udklækkes den levende miljøflue. Den søger straks ned i kanalerne hvor den starter med at lægge æg. Æggene udklækkes til larver, og det er disse larver der æder staldfluens larver. Miljøfluerne kræver en etableringstid før man kan se en virkning. Som regel leveres der 2-3 leveringer kort tid efter hinanden, og miljøfluerne er så etableret. Derefter skal der så normalt kun leveres ca. hver 10. uge for at holde bestanden vedlige.

Arbejdet med miljøfluerne er minimalt og begrænser sig til at hænge poserne op ved modtagelsen.

MiljøFluen

Kiselgur må bruges i økologiske kornlagre, når der konstateres skadedyr. Det er ikke nødvendigt at søge tilladelse hos Plantedirektoratet forud for brugen, og det er tilstrækkeligt, at indkøb af kiselgur optræder i driftsregnskabet. Det er ikke nødvendigt med yderligere registrering.

Kiselgur kaldes også silikat, kvartssand eller diatomejord.

I Danmark er kun et kiselgurpræparat godkendt af Miljøstyrelsen. Det hedder Silico-Sec og forhandles af firmaet "Miljø fluen", tlf. 9825 9900. Prisen er 125,00 kr. pr. kg inkl. afgift og ekskl. moms. Midlet må kun anvendes til bekæmpelse af skadedyr i lagret korn, der ikke har højere vandprocent end 13,5 pct. samt mod kornskadedyr i tomme siloer og lagerrum, der ikke har en højere luftfugtighedsprocent end 65 pct. Doseringen er 1 kg pr. tons korn. Til bekæmpelse i tomme siloer og lagerrum skal der bruges 2 gram Silico-Sec pr. m2 overflade. Der er ikke fastsat krav til bestemte temperaturforhold.

Hvis man behandler selve kornet, skal man være opmærksom på, at det kan virke mere støvet at se på. Endvidere påvirkes kornets "flow".

Kiselalger er encellede alger hvis cellevægge er forstenede. Til kommercielt brug hentes algerne op fra havene og formales og tørres.

Kiselgur formodes at påvirke insekter rent fysisk, således at kutikulaen mister sin fordampningshæmmende evne og forårsager insekternes død ved vandtab. Effekten af kiselgur er stærkt nedsat i fugtigt korn, fordi kiselgur optager vand og derfor ikke hæfter så godt på insektet. Insektet er endvidere mindre følsomt for væsketab under fugtige forhold. Kiselgur har god effekt, hvis krav til vandprocent og luftfugtighed overholdes.

Høj temperatur øger virkningen. Dette skyldes, at insekternes aktivitet og transpiration her er større, ligesom udtørringen sker hurtigere.

Kiselgur virker kun på insekter som kravler frit i kornet og ikke mod f.eks. larver, som er inde i kornkernerne.

Ved Biologische Bundesanstalt i Tyskland er der udført forsøg med bekæmpelse af kornsnudebiller og andre lagerskadedyr med kiselgur (aktivstof siliciumdioxid). Se figur 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Virkning af kiselgur på voksne kornsnudebiller. Vandindholdet i hvede var 12 pct. og temperaturen 25 ºC

Kilde: DLG-Mitteilungen 5/1999 samt Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Sorgenfri, Skadedyrlaboratoriet

Silico-Sec

Myremiddel er formalede partikelrester af kiselalger, som virker udtørrende på insekter. De får det på sig når de bevæger sig hen over pudderet, og det bliver derefter fordelt på kroppen ved deres bevægelser, hvorefter de udtørrer og dør.

Hvor kan det bruges:

Kan med fordel anvendes i køkken, kælder, stuer og soveværelser. Som barrierer pudres myrernes veje i området ved vindueskarme og indgangsdøre. Men også på tørre udendørsområder på myrernes veje, såsom murrevner, terrassefuger osv. kan det med glimrende resultat bruges.

Myremiddel